KCS Inorganic Division Workshop, Haeundae, July 2016